ERZURUM OLUR KEKİKLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA KÜLTÜR VE SPOR DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ


MADDE-1- DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ ;
Derneğin adı “Erzurum-Olur-Kekikli Köyü Yardımlaşma,dayanışma,Kültür ve Spor Derneği” Derneğin Merkezi Mareşal Çakmak Mah. Pınar Sok. No: 40/9 Sincan İlçesi/Ankara’dır.

MADDE-2- DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI;

A) Köylülerimiz arasında tanışma, kaynaşma ve yardımlaşmayı sağlamak, köyü tanıtmak ve temsil etmek, köy sorunları olan yol, su, elektrik, kanalizasyon vb. çevre sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek suretiyle çözüm yolları aramak ve bulmak,
B) Köyde ve Türkiye Genelindeki Her yerde bulunan yardıma muhtaç tüm Köylümüz fakir ailelere ve ihtiyaç sahibi üniversitede okuyan öğrencilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
C) Üyelerimizin yararına olan çeşitli faaliyetlerde bulunmak suretiyle üyelerin sosyal, kültürel, ahlaki ve manevi seviyelerini yükseltmek,
D) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Özel ve Tüzel Kişilerden arazi kiralamak suretiyle köyün kalkınması ve gelişmesi için gelir elde etmek,
E) Köyün tanıtımı amacıyla kitap, dergi, bülten, broşür Gazete çıkarmak ve özel Radyo ve Televizyon istasyonları kurmak,
F) Mevzuata uymak kaydıyla, ilgili birimlerin izniyle ücretsiz okuma-yazma, çocuk ve aile eğitimi, tarımın gelişimi v.b. gibi kurslar düzenlemek, toplu piknik, yarışma, gezi ve çeşitli sportif faaliyetlerde bulunmak,
G) Dernekler mevzuatına uygun, Lokal, Pansiyon, Çay Ocağı, Misafirhane, Spor Salonları, Dinlenme Tesisleri vb. yerleri açmak, çalıştırmak ve bu konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlardan yardım almak,
H) Yasalara uygun olarak, panel, sempozyum, video, slayt gösterimi, tiyatro, sinema, konferans gibi kültürel faaliyetler ile yemek ve çay toplantıları düzenlemek,
I) Milli, Manevi ve ahlaki değerlere bağlı kültürlü insan yetiştirmek, üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin edici her türlü yasal faaliyette bulunmak.
İ) Kurulmuş veya kurulacak federasyonlara katılma ve ayrılma
J) Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yeni üyelerin alınmasına ve kazanılmasına çaba harcar.
K) Sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ilgi duyulan alanlarda takımlar kurar, müsabakalara katılır ve bununla ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunur.MADDE-3- DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ;
Medeni hakları kullanma hakkına sahip,18 yaşını bitirmiş ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ön gördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

A) Üyelikten çıkma ; Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı andan itibaren, dernek üyeliği fesih edilmiş sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
B) Üyelikten çıkarılma ; Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek.
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üyelikten silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Birikmiş aidatlarını ödemek zorundadır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

MADDE – 04-DERNEĞİN ORGANLARI;
A) Genel Kurul, B) Yönetim Kurulu, C) Denetim Kurulu

MADDE-05- GENEL KURUL TOPLANTISININ, TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI;
Genel kurul 2 (iki) yılda bir OCAK ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek tarih, saat ve yerde toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine “olağanüstü” toplanır. Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir (1) ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakiminin duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılacak üyeler en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir (1) haftadan az olamaz. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.. Genel kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeteri kadar katip üye seçilir.Toplantının yönetimi genel kurul başkanına (Divan Başkanı) aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen (1) bir ay içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametleri ve vatandaşlık (vergi kimlik) numaralarının gösterildiği genel kurul sonuç bildirimini ve diğer sonuç evraklarını, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE-06- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ;
A) Dernek organlarının seçilmesi,
B) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
C) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
D) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
E) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. F) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak plan ve projeleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylanması,
G) Derneğin fesih edilmesi,
H)Yönetim kurulunca gösterilen diğer tekliflerin incelenerek karara bağlanması.
Oylar açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy veriminin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

MADDE-07- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI;
Yönetim kurulu (9) asil ve (9) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine Getirir;
A) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
B) Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
C) Derneğin çalışmaları ile ilgili faaliyet planlarını hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
D) Genel kurulun vereceği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır, taşınmaz malları satmak. Bina veya tesis inşa ettirmek, Devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
E) Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek.
F) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü kararı almak ve uygulamak.
G) Her yılın sonunda derneğin faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirmekle yükümlüdür.Ayrıca yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak.
H) Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.
I) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.


MADDE-08- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI;
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin getirilmesi ile tamamlanır.Yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısı yarısından aşağıya düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE-09- DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI;
Denetim kurulu (3) asil ve (3) yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetim Kurulunun görevleri :
A) En geç bir yılda ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
B) Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve her iki yıl genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.
C) Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

MADDE -10- DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI VE ÜST KURULUŞLARA FEDERASYONLARA KATILMA- AYRILMA ASIL VE YEDEK ÜYE LİSTESİ;
Derneğin Şubesi bulunmamaktadır. Amaca yönelik üst kuruluşlara Federasyonlara üye olunabilir. Üst kuruluşlar ve Federasyonlarda temsil edecek beş asıl ve beş yedek üye genel kurul kararı ile belirlenir
Asıl üyeler:
1- Bahattin ÖZMEN
2- Mürsel ACAR
3- Nihat ÖNAL
4- Cevat POLAT
5- Ali Ulvi YILMAZ
Yedek üyeler:
1- Kazım ATMACA
2- Osman YILMAZ
3- Kıyım OLGUN
4- Abdulaziz ŞAHİN
5- Fethi SEVEN


MADDE - 11- ÜYELERİN GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARI;
Derneğe giriş ve yıllık üye aidat miktarı, 2014 yılı itibarı ile 100.00.YTL.’dır.Bu miktarı artırmaya genel kurul yetkilidir.

MADDE -12-DERNEĞİN YARDIM TOPLAMA VE YARDIMDA BULUNMASINDA USÜL;
Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile adına yetki belgesi düzenlenmiş üyeleri vasıtası ile amacını gerçekleştirmek için, benzer amaçlı derneklerden, Sendikalardan, mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.(5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Madde 10)

MADDE -13- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ;
Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından veya bağımsız denetim kuruluşlarına da iç denetim yaptırabilir.Bu durum denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu, bu tüzükte gösterilen amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, bu tüzükte belirtilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna, toplandığında genel kurula sunar.

MADDE -14- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI;
A) Üye aidatları,
B) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, gayri menkul kiraları vb.
C) Derneğin mal varlığından elde edilen kira, faiz, kar payı vs. gelirler.
D) Derneğe yapılan Bağışlar ve yardımlar.
E) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

MADDE -15- DERNEĞİN TUTACAĞI KAYIT VE DEFTERLER;
Derneğin defter ve kayıtları, kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur. Bu defterlerin noterden veya dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

MADDE -16- GELİR-GİDERDE USUL;
Dernek gelirleri alında belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi beş (5) yıl’dır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi yönetim kurulunun kararı ile bastırılır. Bastırılan alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat toplar Bağış ve aidatları toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek gelirleri banka aracılığı ile yapılmış ise bankanın vereceği dekont veya hesap özeti alındı belgesi yerine geçer.

MADDE -17- DERNEĞİN HARCAMALARI;
Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile adına yetki belgesi düzenlenmiş üyeleri tarafından yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek, adına yetki belgesi düzenlenmiş en az iki üyenin imzası ile mümkündür. Dernek kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurulur.

MADDE -18- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİN NASIL YAPILACAĞI;
Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantıları gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3’nün hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda Yönetim ve Denetleme kurullarının üye sayısı toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün oyu ile değiştirilebilir.

MADDE 19- DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ ;
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler tüzüğün 04. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığının tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır.Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

MADDE -20- DERNEK BORÇLANMA ESASLARI;
Borçlar Kanunu Ve Diğer Mevzuat Hükümlerine göre Dernek Yönetimi Derneğin Çalışma ve amaçlarını gerçekleştirmek için genel kurul izni ile Menkül ve Gayri Menkül alımlarında ileriye yönelik borçlana bilir.

MADDE -21- HÜKÜM EKSİKLİĞİ DURUMUNDA ;
Dernek tüzüğünde açık hüküm bulunmayan durumlarda ise, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE-22- KURUCU ÜYELERİN ADI, SOYADI, MESLEK VE İKAMETİ;

S.NO ADI VE SOYADI MESLEK VE SANATI İKAMET ADRESİ VE TELEFONU
1 Zeki ALTINELİ Öğretmen Ulubatlı Hasan Mah.Samsun Cad.46/3 SİNCAN
2 Kazım ATMACA Emekli Öğretmen Birlik Mah. 9.Cadde Altınçay St.E blok 87/2 Kırk konaklar ANKARA
3 Cevat POLAT Memur Güzelkent Mah.9.Eylül İzmir Cad.Asilkent St. 3/9 Eryaman Etimesgut- ANKARA
4 Bahattin ÖZMEN Personel Şefi Oguzlar Mah.13.Cadde Bengütaş St.11/7 Etimesgut –ANKARA
5 Nazif ACAR Emekli Öveçler Huzur Mah.2.Cadde 49 Sok.15/4 Dikmen-ANKARA
6 Cengiz ŞAHİN Serbest Mebus Evleri Mah.Şerefli Sok.No:14 Tandoğan -ANKARA
7 Yaşattin YILMAZ Serbest Konutkent Mah.1 –F-2 Blok.No:21 Çayyolu – ANKARA
8 Yunus KURNAZ Emekli Hüseyin Gazi Mah.Özalp Cad.160 Sokak No:25 Mamak - ANKARA
9 Kıyım OLGUN Emekli Maraşal Çakmak Mah.Gülsuyu Sok:14/11 Sincan-ANKARA


YÖNETİM KURULU


S.NO ADI VE SOYADI GÖREVİ İMZASI
1 Yaşattin Yılmaz Dernek Başkanı
2 Sayeddin Polat Dernek Başkan Yardımcısı
3 Ayhan Pala Dernek Muhasibi
4 Alim YILMAZ Dernek Sekreteri
5 Küçükağa Pala Asil Üye
6 Vahap Dilek Asil Üye
7 Yavuz Beğen Asil Üye
8 Gültekin Altıneli Asil Üye
9 Erdoğan Şahin Asil Üye